"Troska jest istotą pielęgniarstwa." Leninger, 1984

Tel. 61 813 12 11

nzoz@panaceum.poznan.pl

Pon, Wt, Czw: 08.00 - 14.00 Śr: 12.00-18.00; Pt: 08.00-13.00

Dofinansowanie do łóżka ortopedycznego

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie z MOPR może uzyskać osoba zamieszkująca na stałe lub czasowo w mieście, na którego terenie działa oddział MOPR-u.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

MOPR prowadzi kilka programów dofinansowań w zakresie:

 1. łamania barier technicznych / architektonicznych (łóżka ortopedyczne, podnośniki wannowe i jezdne, przebudowa/dostosowanie mieszkania dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością)
 2. sprzętu rehabilitacyjnego (rowery stacjonarne, bieżnie rehabilitacyjne, itp.)
 3. przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (częściowo refundowanych przez NFZ)
 4. wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym (program Aktywny Samorząd), utrzymania sprawności technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

Wymagane dokumenty

Etap I

 1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
 2. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku
 4. Oferta cenowa od sprzedawcy
 5. Dowód osobisty (do wglądu)
 6. W szczególnych przypadkach dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej)
 7. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier

Etap II

 1. Szkic mieszkania
 2. Projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)
 3. Przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach)

Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Cześnikowska 18
tel. (61) 860 99 32
60-330 Poznań

Wszystkie wnioski można pobrać przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój11 oraz 9

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier technicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie. W przypadku wykonywania prac związanych z likwidacją barier dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków, wg ustalonej kolejności na liście. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

PCPR – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dofinansowanie z PCPR może uzyskać osoba zamieszkująca w powiecie, na którego terenie działa odpowiedni oddział PCPR. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. SŁOWACKIEGO 8
60-823 POZNAŃ
TEL. 61 8410-710
FAX 61 8410-711
pcpr@powiat.poznan.pl

Przyjmowanie i załatwianie spraw
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek – piątek 7:30-15:30
opracowała pielęgniarka Panaceum
mgr Beata Czekała
Koordynator Opieki Długoterminowej

Do pobrania

 1. Wykaz sprzętu i prac możliwych do dofinansowania
 2. Procedury dotyczące dofinansowania
 3. Wniosek na dofinansowanie